Wydział Organizacyjno - Prawny i Nadzoru

Dane kontaktowe wydziału.

 

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Nadzoru należy:

1)     współudział w przygotowywaniu materiałów dla Rady, jej Komisji i Zarządu;

2)     opracowywanie projektu i zmian Statutu Powiatu, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy oraz kontrola ich przestrzegania;

3)     wdrażanie i nadzorowanie stosowania w Starostwie instrukcji kancelaryjnej;

4)     prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego;

5)     prowadzenie zbioru porozumień zawieranych przez powiat, oraz przekazywanie ich do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, prowadzenie rejestru aktów wewnętrznych oraz rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw;

6)     prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem spraw powierzonych Wydziałowi Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji;

7)     prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania, przebiegu
i rozwiązania stosunku pracy;

8)     wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i ich ewidencji;

9)     prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych i informacji składanych Staroście;

10)   planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa;

11)   koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników oraz prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem radnych;

12)   przygotowywanie procedur oraz nadzorowanie przebiegu oceny okresowej pracowników;

13)   prowadzenie postępowań dotyczących naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Starostwie zgodnie z ustalonym trybem i procedurą;

14)   przygotowywanie procedur przeprowadzania służby przygotowawczej, organizacja
i nadzór na przeprowadzeniem egzaminu kończącego służbę przygotowawczą;

15)   przygotowywanie planów urlopów wypoczynkowych;

16)   nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy;

17)   prowadzenie spraw socjalnych pracowników;

18)   realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo zamówień publicznych;

19)   nadzór nad przestrzeganiem w Starostwie przepisów bhp i p.poż.;

20)   zabezpieczanie mienia Starostwa;

21)   prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz gospodarowanie wyposażeniem technicznym Starostwa;

22)   prowadzenie spraw z zakresu remontów, napraw oraz konserwacji budynku Starostwa, pomieszczeń i sprzętu biurowego;

23)   prowadzenie archiwum zakładowego;

24)   zapewnienie informacji wizualnej dla interesantów;

25)   organizowanie i koordynowanie prac w zakresie przyjmowania skarg, wniosków
i petycji oraz prowadzenia rejestrów skarg, wniosków i petycji;

26)   wykonywanie zadań związanych z wyborami samorządowymi;

27)   zawieranie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy ze strony pracodawców
w imieniu pracodawców zatrudniających pracowników samorządowych jednostek sfery budżetowej;

28)   realizowanie zadań określonych w ustawie o ochronie danych osobowych;

29)   czuwanie nad prawidłowym przestrzeganiem przez Wydziały instrukcji postępowania
w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych oraz instrukcji zabezpieczenia ochrony danych osobowych i zbiorów danych systemu informatycznego w Starostwie;

30)   obsługa informatyczna;

31)   realizowanie zadań określonych w ustawie o informatyzacji działania podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym prowadzenie spraw dotyczących stosowania
w Starostwie podpisu elektronicznego;

32)   sporządzanie przekazywanych prezesowi Urzędu Kontroli Elektronicznej informacji określonych w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnej;

33)   prowadzenie książki kontroli zewnętrznych oraz zbioru protokołów sporządzonych przez jednostki kontrolujące;

34)   prowadzenie spraw dotyczących zamawiania usług pocztowych;

35)   ewidencja korespondencji wpływającej do Starostwa oraz jej przekazywanie właściwym wydziałom i biurom;

36)   administrowanie Elektronicznym Systemem Obiegu Dokumentacji i Elektroniczną Skrzynką Podawczą;

37)   przyjmowanie i wysyłanie przesyłek listowych z poszczególnych wydziałów i biur;

38)   aktualizacja Zintegrowanej Strategii Powiatu Wieluńskiego;

39)   opracowywanie i przedkładanie Zarządowi i Radzie okresowych sprawozdań
z realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Powiatu Wieluńskiego;

40)   opracowywanie informacji z wykonania zadań i inwestycji realizowanych przez Powiat;

41)   organizowanie spotkań i narad z kierownictwem Starostwa oraz zapewnianie obsługi organizacyjnej i protokolarnej;

42)   zapewnianie właściwego funkcjonowania sekretariatów Starosty i Wicestarosty;

43)   utrzymywanie czystości i porządku w budynku Starostwa;

44)   wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady i Zarządu oraz powierzonych przez Starostę;

 

 

Do podstawowych zadań Biura Rady i Zarządu należy:

1)     gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady, Zarządu i Komisji;

2)     protokołowanie posiedzeń Rady, Zarządu i Komisji;

3)     prowadzenie rejestrów: uchwał Rady i Zarządu, wniosków i opinii Komisji, interpelacji i wniosków radnych;

4)     przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, Zarządu, wniosków Komisji i interpelacji radnych właściwym Naczelnikom Wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem;

5)     przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;

6)     udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego;

7)     przygotowywanie sprawozdań z działalności Rady, Zarządu i Komisji;

8)     sporządzanie danych statystycznych dotyczących pracy Rady, Zarządu i Komisji;

9)     wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz poleconych przez Przewodniczącego Rady w zakresie jego kompetencji.

 

Do podstawowych zadań Koordynatora czynności kancelaryjnych należy:

1)     bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw;

2)     udzielanie instruktażu pracownikom w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych i dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Starostwie;

3)     współpraca z Archiwum Państwowym w zakresie zapewnienia właściwego postępowania z dokumentacją;

4)     podejmowanie innych działań w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych i dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Starostwie.

 

Do podstawowych zadań Samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej (stanowisko wieloosobowe) należy:

1.       Udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych pracownikom Starostwa.

2.       Sporządzanie opinii prawnych.

3.       Występowanie w charakterze pełnomocnika Starosty i Zarządu w postępowaniu administracyjnym, sądowym, egzekucyjnym lub przed innymi organami orzekającymi
w sprawach dotyczących działania Starosty i Zarządu,

4.       Opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych, uchwał i umów.

5.       Opiniowanie projektów i zmian statutu powiatu i regulaminów dot. funkcjonowania Starostwa i jednostek podległych powiatowi.

6.       Obsługa prawna posiedzeń sesji Rady.

 

UWAGA!!!

ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W WIELUNIU


Od 1 lipca 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Wieluniu!

Obsługa bankowa, prowadzona jest przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział Wieluń, Plac Legionów 2, 98-300 Wieluń.

  

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ.