Wydział Organizacyjno - Prawny i Nadzoru

Dane kontaktowe wydziału.

 

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Nadzoru należy:

1) współudział w przygotowywaniu materiałów dla Rady, jej Komisji i Zarządu;

2) opracowywanie projektu i zmian Statutu Powiatu, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy oraz kontrola ich przestrzegania;

3) wdrażanie i nadzorowanie stosowania w Starostwie instrukcji kancelaryjnej;

4) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego;

5) prowadzenie zbioru porozumień zawieranych przez powiat, oraz przekazywanie ich do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, prowadzenie rejestru aktów wewnętrznych oraz rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw;

6) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem spraw powierzonych Wydziałowi Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji;

7) prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania, przebiegu i rozwiązania stosunku pracy;

8) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i ich ewidencji;

9) prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych i informacji składanych Staroście;

10) planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa;

11) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników oraz prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem radnych;

12) przygotowywanie procedur oraz nadzorowanie przebiegu oceny okresowej pracowników;

13) prowadzenie postępowań dotyczących naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie zgodnie z ustalonym trybem i procedurą;

14) przygotowywanie procedur przeprowadzania służby przygotowawczej, organizacja i nadzór na przeprowadzeniem egzaminu kończącego służbę przygotowawczą;

15) przygotowywanie planów urlopów wypoczynkowych;

16) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy;

17) prowadzenie spraw socjalnych pracowników;

18) realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo zamówień publicznych;

19) nadzór nad przestrzeganiem w Starostwie przepisów bhp i p.poż.;

20) zabezpieczanie mienia Starostwa;

21) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz gospodarowanie wyposażeniem technicznym Starostwa;

22) prowadzenie spraw z zakresu remontów, napraw oraz konserwacji budynku Starostwa, pomieszczeń i sprzętu biurowego;

23) prowadzenie archiwum zakładowego;

24) zapewnienie informacji wizualnej dla interesantów;

25) organizowanie i koordynowanie prac w zakresie przyjmowania skarg, wniosków i petycji oraz prowadzenia rejestrów skarg, wniosków i petycji;

26) wykonywanie zadań związanych z wyborami samorządowymi;

27) zawieranie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy ze strony pracodawców w imieniu pracodawców zatrudniających pracowników samorządowych jednostek sfery budżetowej;

28) realizowanie zadań określonych w ustawie o ochronie danych osobowych;

29) czuwanie nad prawidłowym przestrzeganiem przez Wydziały instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych oraz instrukcji zabezpieczenia ochrony danych osobowych i zbiorów danych systemu informatycznego w Starostwie;

30) obsługa informatyczna;

31) realizowanie zadań określonych w ustawie o informatyzacji działania podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym prowadzenie spraw dotyczących stosowania
w Starostwie podpisu elektronicznego;

32) sporządzanie przekazywanych prezesowi Urzędu Kontroli Elektronicznej informacji określonych w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnej;

33) prowadzenie książki kontroli zewnętrznych oraz zbioru protokołów sporządzonych przez jednostki kontrolujące;

34) prowadzenie spraw dotyczących zamawiania usług pocztowych;

35) ewidencja korespondencji wpływającej do Starostwa oraz jej przekazywanie właściwym wydziałom i biurom;

36) administrowanie Elektronicznym Systemem Obiegu Dokumentacji i Elektroniczną Skrzynką Podawczą;

37) przyjmowanie i wysyłanie przesyłek listowych z poszczególnych wydziałów i biur;

38) aktualizacja Zintegrowanej Strategii Powiatu Wieluńskiego;

39) opracowywanie i przedkładanie Zarządowi i Radzie okresowych sprawozdań z realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Powiatu Wieluńskiego;

40) opracowywanie informacji z wykonania zadań i inwestycji realizowanych przez Powiat;

41) organizowanie spotkań i narad z kierownictwem Starostwa oraz zapewnianie obsługi organizacyjnej i protokolarnej;

42) zapewnianie właściwego funkcjonowania sekretariatów Starosty i Wicestarosty;

43) utrzymywanie czystości i porządku w budynku Starostwa;

44) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady i Zarządu oraz powierzonych przez Starostę;

 

 

Do podstawowych zadań Biura Rady i Zarządu należy:

1) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady, Zarządu i Komisji;

2) protokołowanie posiedzeń Rady, Zarządu i Komisji;

3) prowadzenie rejestrów: uchwał Rady i Zarządu, wniosków i opinii Komisji, interpelacji i wniosków radnych;

4) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, Zarządu, wniosków Komisji i interpelacji radnych właściwym Naczelnikom Wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem;

5) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;

6) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego;

7) przygotowywanie sprawozdań z działalności Rady, Zarządu i Komisji;

8) sporządzanie danych statystycznych dotyczących pracy Rady, Zarządu i Komisji;

9) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz poleconych przez Przewodniczącego Rady w zakresie jego kompetencji.

 

Do podstawowych zadań Koordynatora czynności kancelaryjnych należy:

1) bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw;

2) udzielanie instruktażu pracownikom w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych i dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Starostwie;

3) współpraca z Archiwum Państwowym w zakresie zapewnienia właściwego postępowania z dokumentacją;

4) podejmowanie innych działań w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych i dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Starostwie.

 

Do podstawowych zadań Samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej (stanowisko wieloosobowe) należy:

1. Udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych pracownikom Starostwa.

2. Sporządzanie opinii prawnych.

3. Występowanie w charakterze pełnomocnika Starosty i Zarządu w postępowaniu administracyjnym, sądowym, egzekucyjnym lub przed innymi organami orzekającymi w sprawach dotyczących działania Starosty i Zarządu.

4. Opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych, uchwał i umów.

5. Opiniowanie projektów i zmian statutu powiatu i regulaminów dot. funkcjonowania Starostwa i jednostek podległych powiatowi.

6. Obsługa prawna posiedzeń sesji Rady.