Podpisanie umowy grantowej w ramach projektu "Dostępna szkoła"

Podpisanie umowy grantowej w ramach projektu Podpisanie umowy grantowej w ramach projektu

W dniu 31 sierpnia 2021 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Wieluniu została podpisana umowa grantowa w ramach projektu „Dostępna szkoła”. Umowa została zawarta pomiędzy przedstawicielami organu prowadzącego Starostą Wieluńskim Markiem Kielerem i Wicestarostą Wieluńskim Krzysztofem Dziuba, a Prezesem Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy Tomaszem Jegierem.

Wysokość grantu to 1 mln 350 tys. zł, a beneficjantami dofinansowania jest Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gromadzicach. Termin realizacji projektu od 19 sierpnia 2021 r. do 18 sierpnia 2023 r.

Główne działania na rzecz poprawy dostępności planowane do realizacji w ramach grantu:

Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Wieluniu

- zagospodarowanie terenu przyszkolnego podnoszące dostępność do obiektów szkolnych m.in. poprzez wyrównanie nawierzchni oraz doświetlenie,

- modernizacja szatni,

- umożliwienie uczniom z niepełnosprawnościami dostępu do wszystkich sal lekcyjnych i gabinetów terapii poprzez montaż windy i platformy,

- zamontowanie w oknach rolet, odpowiedni kontrast w pomieszczeniach, właściwe oznakowanie pomieszczeń czytelne dla osób niedowidzących,

- likwidacja barier w ciągach komunikacyjnych,

- remont pomieszczenia sanitarnego,

- doposażenie sal lekcyjnych w sprzęt niezbędny do realizacji procesu dydaktycznego,

- dostosowanie oświetlenia,

- doposażenie świetlicy, biblioteki, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, gabinetów specjalistycznych (standaryzowane narzędzia diagnostyczne, narzędzia i programy pedagogiczne i logopedyczne, oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem)

- zwiększenie dostępności do specjalistycznego sprzętu dostosowanego do potrzeb indywidualnych osób z niepełnosprawnością,

- szkolenia systemowe dla nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodziców w celu ujednolicenia komunikacji metodami alternatywnymi,

- prowadzenie spotkań i szkoleń dla kadry szkoły w zakresie dostępności szkoły,

Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Gromadzicach

- likwidacja barier architektonicznych w tym instalacja windy zewnętrznej oraz dwóch platform schodowych, które umożliwią dostęp do wszystkich kondygnacji,

- dostosowanie oświetlenia, zapewnienie kontrastów w pomieszczeniach ,

- doposażenie sali lekcyjnych,

- dostosowanie ciągów  komunikacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych,

- doposażenie gabinetów specjalistycznych, gabinetu psychologiczno-pedagogicznego, sali integracji sensorycznej, kącików wyciszenia w salach lekcyjnych

- zakup specjalistycznych narzędzi diagnostycznych służących do oceny poziomu funkcjonowania ucznia,

- doposażenie uczniów w pomoce dydaktyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych,

- szkolenia kadry pedagogicznej (w tym studia podyplomowe) i niepedagogicznej w zakresie stosowania racjonalnych usprawnień, uniwersalnego projektowania, zwiększania dostępności w edukacji.

 

W uroczystości wziął udział Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda, Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Przewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu Krzysztof Owczarek, Starosta Wieluński Marek Kieler, Wicestarosta Wieluński Krzysztof Dziuba, przedstawiciele Fundacji Fundusz Współpracy, Dyrektor Zespoły Szkół Specjalnych Katarzyna Wyrębak, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach Mirosław Kubiak. Dyrektorom towarzyszyli nauczyciele zaangażowani w projekt „Dostępna szkoła” oraz delegacja wychowanków szkół.