Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Dane kontaktowe wydziału.

Druki do pobrania.

 

Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg należy:

1.      W zakresie rejestracji pojazdów:

1)     prowadzenie ewidencji pojazdów i ich właścicieli;

2)     rejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdów;

3)     wydawanie zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów;

4)     kierowanie na dodatkowe badania techniczne;

5)     dokonywanie niezbędnych zapisów w dowodzie rejestracyjnym;

6)     wpisywanie zastrzeżeń do dowodów rejestracyjnych;

7)     przyjmowanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmianie stanu faktycznego, wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym;

8)     nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu;

9)     ewidencjonowanie i wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych;

10)   czasowe wycofanie pojazdów z ruchu;

11)   kontrola ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej pojazdów,

12)   wydawanie decyzji administracyjnych o naliczeniu kar pieniężnych:

a)   w związku z nieterminową rejestracją pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

b)   właścicielowi pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z nie zawiadomieniem w terminie o nabyciu lub zbyciu pojazdu;

c)   podmiotowi uprawnionemu, który nie zwrócił w terminie blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych;

1.   przyjmowanie oświadczeń o wymianie drogomierzy.

2.      W zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów:

1)     prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;

2)     przeprowadzanie kontroli w stacjach kontroli pojazdów;

3)     wydawanie i cofanie uprawnień do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów;

4)     wpisywanie i wykreślanie przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;

3.      W zakresie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców:

1)     prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;

2)     prowadzenie rejestru instruktorów;

3)     wpisywanie i wykreślanie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;

4)     wpisywanie i wykreślanie z ewidencji instruktorów nauki jazdy;

5)     sporządzanie analizy i podawanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych oraz liczby skarg;

6)     rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców;

7)     prowadzenie okresowych kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców.

4.      W zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami:

1)     prowadzenie ewidencji kierowców i osób bez uprawnień;

2)     wydawanie krajowych praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem;

3)     wydawanie międzynarodowych praw jazdy;

4)     realizowanie wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów;

5)     zatrzymanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami;

6)     cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami;

7)     kierowanie osób posiadających uprawnienia  do kierowania pojazdami na badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne;

8)     wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne;

9)     przyjmowanie praw jazdy do depozytu;

10)   żądanie akt kierowców i wysyłanie akt kierowców na żądanie innych urzędów;

11)   wydawanie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach;

12)   wydawanie profili dla kandydatów na kierowców wszystkich kategorii, kierowców po wyrokach sądowych i utracie kwalifikacji;

13)   prowadzenie ewidencji akt kierowców oraz osób bez uprawnień;

14)   uzupełnianie posiadanego zasobu akt kierowców i osób bez uprawnień;

15)   udostępnianie danych stanowiących zasób akt kierowców uprawnionym podmiotom.

5.      W zakresie transportu i przewozu:

1)     wydawanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy;

2)     wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;

3)     wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób samochodem osobowym;

4)     wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

5)     wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób
i rzeczy;

6)     wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozu  osób;

7)     kontrolowanie przedsiębiorców posiadających zezwolenie, licencje lub zaświadczenie;

8)     opracowywanie, co najmniej raz w roku, analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;

9)     współdziałanie z Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie bezpieczeństwa
i porządku na drogach oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych dokonywanych w zakresie transportu drogowego lub w związku z tym transportem;

10)   współdziałanie z Marszałkiem Województwa (w formie uzgodnienia) w zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar jednego powiatu;

11)   powoływanie komisji sprawdzającej znajomość topografii;

12)   zadania wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

6.      W zakresie zarządzania drogami i ruchem drogowym:

1)     zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych;

2)     sprawowanie w imieniu Zarządu i Starosty nadzoru nad działalnością Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu;

3)     wydawanie zezwoleń na imprezy w obszarze dróg powiatowych i gminnych;

4)     zaliczanie dróg do kategorii dróg powiatowych w porozumieniu z zarządem województwa po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin oraz zarządów sąsiednich powiatów;

5)     przygotowywanie dla Zarządu projektów opinii w sprawie przebiegu dróg gminnych;

6)     wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych;

7)     prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg
w sposób szczególny.

7.      W zakresie usuwania pojazdów z drogi:

1)     realizowanie spraw związanych z usuwaniem, przechowywaniem i przepadkiem pojazdów usuniętych z drogi na rzecz powiatu (art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym).

 

UWAGA!!!

ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W WIELUNIU


Od 1 lipca 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Wieluniu!

Obsługa bankowa, prowadzona jest przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział Wieluń, Plac Legionów 2, 98-300 Wieluń.

  

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ.