Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Dane kontaktowe wydziału.

 

 

Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg należy:

1. W zakresie rejestracji pojazdów:

1) prowadzenie ewidencji pojazdów i ich właścicieli;

2) rejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdów;

3) wydawanie zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów;

4) kierowanie na dodatkowe badania techniczne;

5) dokonywanie niezbędnych zapisów w dowodzie rejestracyjnym;

6) wpisywanie zastrzeżeń do dowodów rejestracyjnych;

7) przyjmowanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmianie stanu faktycznego, wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym;

8) nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu;

9) ewidencjonowanie i wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych;

10) czasowe wycofanie pojazdów z ruchu;

11) kontrola ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej pojazdów,

12) wydawanie decyzji administracyjnych o naliczeniu kar pieniężnych:

a) w związku z nieterminową rejestracją pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

b) właścicielowi pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z nie zawiadomieniem w terminie o nabyciu lub zbyciu pojazdu;

c) podmiotowi uprawnionemu, który nie zwrócił w terminie blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych;

1. przyjmowanie oświadczeń o wymianie drogomierzy.

2. W zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów:

1) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;

2) przeprowadzanie kontroli w stacjach kontroli pojazdów;

3) wydawanie i cofanie uprawnień do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów;

4) wpisywanie i wykreślanie przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;

3. W zakresie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców:

1) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;

2) prowadzenie rejestru instruktorów;

3) wpisywanie i wykreślanie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;

4) wpisywanie i wykreślanie z ewidencji instruktorów nauki jazdy;

5) sporządzanie analizy i podawanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych oraz liczby skarg;

6) rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców;

7) prowadzenie okresowych kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców.

4. W zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami:

1) prowadzenie ewidencji kierowców i osób bez uprawnień;

2) wydawanie krajowych praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem;

3) wydawanie międzynarodowych praw jazdy;

4) realizowanie wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów;

5) zatrzymanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami;

6) cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami;

7) kierowanie osób posiadających uprawnienia  do kierowania pojazdami na badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne;

8) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne;

9) przyjmowanie praw jazdy do depozytu;

10) żądanie akt kierowców i wysyłanie akt kierowców na żądanie innych urzędów;

11) wydawanie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach;

12) wydawanie profili dla kandydatów na kierowców wszystkich kategorii, kierowców po wyrokach sądowych i utracie kwalifikacji;

13) prowadzenie ewidencji akt kierowców oraz osób bez uprawnień;

14) uzupełnianie posiadanego zasobu akt kierowców i osób bez uprawnień;

15) udostępnianie danych stanowiących zasób akt kierowców uprawnionym podmiotom.

5. W zakresie transportu i przewozu:

1) wydawanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy;

2) wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;

3) wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym;

4) wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

5) wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób
i rzeczy;

6) wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozu  osób;

7) kontrolowanie przedsiębiorców posiadających zezwolenie, licencje lub zaświadczenie;

8) opracowywanie, co najmniej raz w roku, analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;

9) współdziałanie z Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie bezpieczeństwa i porządku na drogach oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych dokonywanych w zakresie transportu drogowego lub w związku z tym transportem;

10) współdziałanie z Marszałkiem Województwa (w formie uzgodnienia) w zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar jednego powiatu;

11) powoływanie komisji sprawdzającej znajomość topografii;

12) zadania wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

6. W zakresie zarządzania drogami i ruchem drogowym:

1) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych;

2) sprawowanie w imieniu Zarządu i Starosty nadzoru nad działalnością Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu;

3) wydawanie zezwoleń na imprezy w obszarze dróg powiatowych i gminnych;

4) zaliczanie dróg do kategorii dróg powiatowych w porozumieniu z zarządem województwa po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin oraz zarządów sąsiednich powiatów;

5) przygotowywanie dla Zarządu projektów opinii w sprawie przebiegu dróg gminnych;

6) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych;

7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny.

7. W zakresie usuwania pojazdów z drogi:

1) realizowanie spraw związanych z usuwaniem, przechowywaniem i przepadkiem pojazdów usuniętych z drogi na rzecz powiatu (art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym).