Oddział Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dane kontaktowe wydziału.

Druki do pobrania.

 

Do zadań Oddziału Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:

1.      Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:

1)     gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja przekazywanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii;

2)     ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

3)     prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;

4)     prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 Prawo geodezyjne i kartograficzne;

5)     koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

6)     tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:

a)  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

b)  państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,

c)  szczegółowych osnów geodezyjnych;

7)     prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5 000;

8)     udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w tych bazach.

2.      Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, a w szczególności:

1)     tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennej;

2)     tworzenie i obsługiwanie, w zakresie swojej właściwości, sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi:

a)  wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych,

b)  przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych,

c)  pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów,

d)  przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych,

e)  umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych;

3.      Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady i Zarządu oraz powierzonych przez Starostę.

 

UWAGA!!!

ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W WIELUNIU


Od 1 lipca 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Wieluniu!

Obsługa bankowa, prowadzona jest przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział Wieluń, Plac Legionów 2, 98-300 Wieluń.

  

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ.