Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu

Dane kontaktowe: tel. 43 843 39 19, e-mail: odgik@powiat.wielun.pl

Do zadań Powiatowegoy Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu należy:

1. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:

1) gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja przekazywanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii;

2) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

3) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;

4) prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 Prawo geodezyjne i kartograficzne;

5) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

6) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:

a) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

b) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;

c) szczegółowych osnów geodezyjnych;

7) prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5 000;

8) udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w tych bazach.

2. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, a w szczególności:

1) tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennej;

2) tworzenie i obsługiwanie, w zakresie swojej właściwości, sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi:

a) wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych;

b) przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych;

c) pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów;

d) przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;

e) umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

3. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady i Zarządu oraz powierzonych przez Starostę.