Wydział Architektury i Budownictwa

Dane kontaktowe wydziału

Druki do pobrania

 

Do podstawowych zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy:

1.      W zakresie ustawy Prawo budowlane:

1)     prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji udzielających pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub odrębnych decyzji zatwierdzających projekt budowlany, oraz spraw związanych z uchyleniem pozwolenia na budowę;

2)     prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych;

3)     prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami budowy lub robót budowlanych oraz rozbiórek;

4)     prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

5)     prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu;

6)     prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości określających granice niezbędnej potrzeby oraz warunków korzystania z nich;

7)     nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym;

8)     wydanie decyzji odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę;

9)     wydanie decyzji wnoszącej sprzeciw do zgłoszenia robót budowlanych;

10)   uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę, w sytuacji stwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego istotnych odstępstw od warunków udzielonego pozwolenia na budowę;

11)   wydanie dzienników budowy;

12)   prowadzenie rejestru wniosków i decyzji pozwolenia na budowę i bezzwłoczne przekazywanie danych do organu wyższej instancji (wojewody) i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;

13)   współdziałanie z organem nadzoru budowlanego w zakresie określonym w prawie budowlanym.

2.      W zakresie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa):

1)     prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym zatwierdzanie podziału nieruchomości. 

3.      W zakresie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

1)     prowadzenie spraw z wniosku lub z urzędu w sprawie zmiany, uchylenia wydawanych decyzji;

2)     prowadzenie spraw z wniosku lub z urzędu w sprawie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę;

3)     wydawanie zaświadczeń w sprawach określonych ustawami.

4.      W zakresie ustawy Prawo lokalowe i Ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

1)     prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu niż mieszkalny;

2)     wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych.

5.      Ponadto do zadań wydziału należy:

1)     prowadzenie sprawozdawczości statystycznej o ruchu budowlanym, rozbiórek i zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części;

2)     wykonywanie zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu, przygotowywanie projektów opinii i postanowień dla decyzji Zarządu;

3)     zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej, określonych w ustawie Prawo budowlane informacji dot. zgłoszenia robót budowlanych.

 

UWAGA!!!

ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W WIELUNIU


Od 1 lipca 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Wieluniu!

Obsługa bankowa, prowadzona jest przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział Wieluń, Plac Legionów 2, 98-300 Wieluń.

  

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ.