Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury prowadzony przez powiat wieluński

Na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury z dnia 26 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) na stronie internetowej Powiatu Wieluńskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wieluniu udostępniany jest w postaci elektronicznej rejestr instytucji kultury prowadzony przez powiat wieluński.

Zmian wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej. Wniosek o dokonanie zmian wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64 poz. 565 z późn. zm.). Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

Dla każdej instytucji kultury prowadzi się także przy rejestrze akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu instytucji kultury do rejestru oraz dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego. Starostwo Powiatowe w Wieluniu prowadzi takie akta dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu.

Dane zawarte w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez powiat wieluński, zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury z dnia 26 stycznia 2012 r., udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu rejestru albo księgi rejestrowej.
Otwarty dostęp do zawartości rejestru jest bezpłatny i odbywa się przez stronę Powiatu Wieluńskiego oraz przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wieluniu. Ponadto Powiat Wieluński, prowadzący rejestr instytucji kultury, wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.