Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Dane kontaktowe wydziału.

 

 

Do podstawowych zadań Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy:

1. Wykonywanie czynności wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie:

1) wydawania pozwoleń zintegrowanych oraz na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

2) opiniowania projektów gminnych programów ochrony środowiska oraz projektu uchwały w sprawie wojewódzkiego programu ochrony powietrza;

3) opracowania projektu powiatowego programu ochrony środowiska;

4) wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;

5) wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarzane są odpady powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie; 

6) przyjmowania zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

2. Wykonywanie czynności wynikających z ustawy o ochronie przyrody w zakresie:

1) prowadzenia rejestru posiadaczy zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej;

2) wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością gminy.

3. Wykonywanie czynności wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie:

1) udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska;

2) wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów.

4. Wykonywanie czynności wynikających z ustawy o odpadach w zakresie:

1) wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów;

2) przyjmowania zgłoszeń do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.

5. Wykonywanie czynności wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze w zakresie:

1) udzielania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli: obszar udokumentowanego złoża nie przekracza 2 ha, wydobycie w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3, działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych;

2) zatwierdzania projektów robót geologicznych, dokumentacji geologicznych złóż kopalin, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich;

3) przyjmowania zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych.  

6. Wykonywanie czynności wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie:

1) wydawania decyzji określających kierunek, termin i zakończenie rekultywacji gruntów;

2) przygotowania opinii i decyzji zezwalających inwestorowi na trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej;

3) ustalania opłat z tytułu przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze;

4) ustalania opłat z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów;

5) prowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów;

6) prowadzenie sprawozdawczości;

7) uzgadniania decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

7. Wykonywanie czynności wynikających z ustawy Prawo wodne:

1) nadzór nad spółkami wodnymi.

8. Wykonywanie czynności wynikających z ustawy Prawo wodne:

1) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, wykonanie urządzeń wodnych oraz rolnicze wykorzystanie ścieków;

2) wydawanie decyzji ustalających linię brzegu, decyzji o legalizacji urządzeń wodnych, nakazujących przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód, decyzji stwierdzających wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego, decyzji zatwierdzających statuty spółek wodnych;

3) nadzór nad spółkami wodnymi.

9. Wykonywanie czynności wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie przedkładania informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla powiatu.

10. Wykonywanie czynności wynikających z ustawy o lasach w zakresie:

1) wydawania decyzji na zalesienia gruntów porolnych oraz z zakresu gospodarki leśnej;

2) cechowania pozyskiwanego drewna i wydawanie świadectw legalności jego pozyskania;

3) zmiany lasu na użytek rolny - w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach;

4) realizacji uproszczonych planów urządzenia lasów niepaństwowych.

11. Wykonywanie czynności wynikających z ustawy Prawo łowieckie w zakresie:

1) wydzierżawiania obwodów łowieckich polnych;

2) rozliczania czynszów dzierżawnych;

3) wydawania pozwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

12. Wykonywanie czynności wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym w zakresie:

1) wydawania kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;

2) rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb;

3) wydawania zgód na utworzenie społecznej straży rybackiej;

4) wydawania legitymacji strażnika społecznej straży rybackiej.

13. Prowadzenie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz opłaty za niespełnienie tego obowiązku wynikającej z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.14.

14. Wykonywanie czynności wynikających z ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji w zakresie wydawania decyzji  o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.

15. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady i Zarządu oraz powierzonych przez Starostę.