Aktualności

24 maja 2022 r. - spotkanie szkoleniowe skierowane do organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu wieluńskiego

Starosta Wieluński, Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Centrum OPUS zapraszają Przedstawicieli organizacji pozarządowych z Powiatu Wieluńskiego na spotkanie szkoleniowe skierowane do organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu wieluńskiego. Celem spotkania będzie przybliżenie zasad realizacji zadań publicznych zlecanych przez samorządy lokalne oraz ich rozliczania. Przedstawione zostaną również możliwości korzystania przez organizacje pozarządowe z różnych form wsparcia finansowego różnorodnych inicjatyw lokalnych przez partnerów lokalnych.
Spotkanie odbędzie się w dniu 24 maja br. o godz. 17:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego nr 2, sala nr 101.
Porządek spotkania:
17:00 – otwarcie spotkania
Marek Kieler – Starosta Wieluński
Karol Tomczyk – Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu

17:10 – 18:00 Zasady realizacji przez organizacje pozarządowe zadań publicznych finansowanych ze środków jednostek samorządu terytorialnego
a) jak prawidłowo dokumentować rezultaty zadania publicznego
b) jak dokonywać zmian merytorycznych i finansowych w ofercie na realizację zadania publicznego
c) jak prawidłowo sporządzać umowy zlecenia i o dzieło przy realizacji zadań publicznych
Katarzyna Książczak - Przedstawiciel OPUS Łódź

18:00 – 18:30 Mikrowsparcia, środki na rozwój działań ekonomicznych – jak pozyskać pakiet wsparcia na 2022 rok
Aleksandra Sopala - Przedstawiciel OPUS Łódź

18:30 – 19.00 Aktualne konkursy dla NGO – nabory regionalne i krajowe
Aleksandra Sopala - Przedstawiciel OPUS Łódź

19:00 Dyskusja i sprawy różne wniesione przez uczestników spotkania.

 Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału w spotkaniu – telefonicznie lub mailowo.

Osoba do kontaktu:
Marta Woźniak
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
Starostwo Powiatowe w Wieluniu
Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń
tel. 43 843 42 80, wew. 925
e-mail: mwozniak@powiat.wielun.pl

Nabór wniosków

Nabór wniosków "Niepodległa"

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2022 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Budżet Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa” w 2022 roku wynosi 3,5 mln zł.

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

W ramach Funduszu można realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe: wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne. Zapraszamy do składania wniosków. Głównym celem projektów jest zachęcenie polskiej i litewskiej młodzieży oraz osób zaangażowanych w pracę z nią do podjęcia wspólnych działań, które umożliwią nawiązanie przyjaznych stosunków, poznawanie wspólnych korzeni, pokonywanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu

Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu (Polish Climate Support)

Część 1) Współpraca projektowa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór fiszek projektowych w ramach programu priorytetowego „Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu (Polish Climate Support) Część 1) Współpraca projektowa”.

Nabór wniosków w konkursach na rok 2022 Rządowego Programu PROO

Nabór wniosków w konkursach na rok 2022 Rządowego Programu PROO

Nabór wniosków do Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030. Wnioski można składać do 30.12.2021 r.

 

XII edycja Funduszu Naturalnej Energii

XII edycja Funduszu Naturalnej Energii

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM ogłasza XII edycję Funduszu Naturalnej Energii. Od 30 listopada samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe mogą się ubiegać o wsparcie projektów z obszaru ochrony środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej. Pojedynczy grant, który można pozyskać, opiewa na kwotę do 10 000 zł. Łącznie GAZ-SYSTEM przeznaczy na inicjatywę ponad 400 tysięcy złotych. Nabór wniosków tylko w formie elektronicznej do 8.01.2022 r.

 

„Od wykluczenia do aktywizacji”

„Od wykluczenia do aktywizacji”

Pełna nazwa programu to „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”. Głównym jego celem jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki programowi podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób.

Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji projektu

Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy (...)" na rok 2022

Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Ogłoszenie konsultacji

Ogłoszenie konsultacji "Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2022 z ngo (...)

Zgodnie z Uchwałą Nr 709/21 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz ogłoszenia przeprowadzenia jego konsultacji, ogłasza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu Programu.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu wieluńskiego w 2022 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu wieluńskiego w 2022 roku.

Możliwość odebrania żywności przez NGO z pobliskich sklepów Biedronka

Możliwość odebrania żywności przez NGO z pobliskich sklepów Biedronka

Informujemy przedstawicieli organizacji pożytku publicznego o możliwości odbierania żywności z pobliskich sklepów Biedronka i przekazywania jej potrzebującym.