Oddział Zdrowia i Spraw Społecznych

Dane kontaktowe Oddziału.

 

Do podstawowych zadań Oddziału Zdrowia i Spraw Społecznych należy:

1.   W zakresie promocji ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej:

1)     organizowanie komunikacji społecznej w zakresie zagadnień dotyczących ochrony zdrowia;

2)     analizowanie aktualnej sytuacji prawnej i społecznej w aspektach ochrony zdrowia oraz współpraca z ekspertami i środowiskami opiniotwórczymi;

3)     współpraca z zakładami opieki zdrowotnej zlokalizowanymi na terenie powiatu, głównie w zakresie realizacji programów promocji zdrowia;

4)     opracowywanie i wdrażanie programów propagujących zdrowy styl życia między innymi:

a)  upowszechnianie aktywnych form wypoczynku i rekreacji wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych,

b)  zmierzanie do ograniczenia zapadalności na choroby cywilizacyjne,

c)  zmierzanie do skuteczniejszego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zdrowia;

5)     wspomaganie, kontrola i obsługa działań promujących zachowanie prozdrowotne finansowane z budżetu powiatu;

6)     kreowanie i realizowanie edukacji zdrowotnej;

7)     tworzenie i aktualizacja baz danych o działalności, infrastrukturze i wyposażeniu jednostek służby zdrowia funkcjonujących na terenie powiatu;

8)     monitorowanie pracy SPZOZ w Wieluniu przedstawianie okresowych sprawozdań
i wniosków Zarządowi i Radzie, a w tym:

a)  nadzór nad realizacją statutowych zadań, dostępnością i poziomem świadczeń,

b)  nadzór nad gospodarką finansowa,

c)  nadzór nad prawidłowością gospodarowania mieniem;

9)     prowadzenie czynności związanych z powołaniem i odwołaniem dyrektora SPZOZ
w Wieluniu;

10)   współpraca z Radą Społeczną SPZOZ w Wieluniu;

11)   przygotowywanie informacji na temat działalności aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oraz projektów uchwał Zarządu w tej sprawie;

12)   wydawanie decyzji dotyczących skierowania lub odmowy skierowania osób do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego;

13)   przygotowywanie na potrzeby organów powiatu aktów prawnych związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją oraz działalnością publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dl których powiat pełni funkcję organu założycielskiego;

14)   przygotowywanie projektów opinii dla Zarządu i Rady w sprawie przekształcania innych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z których świadczeń korzystają mieszkańcy powiatu wieluńskiego;

15)   wykonywanie zadań związanych z organizowaniem ratownictwa medycznego na terenie powiatu;

16)   w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – prowadzenie spraw związanych z finansowaniem rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

17)   koordynowanie prac związanych z opracowaniem powiatowej strategii polityki społecznej, przedkładanie projektów tej strategii Zarządowi i Radzie, opracowywanie okresowych sprawozdań z realizacji tej strategii;

18)   prowadzenie czynności związanych z powoływaniem i odwoływaniem powiatowej społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych oraz obsługa jej posiedzeń;

19)   nadzorowanie w imieniu Starosty działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie, Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach.

2. W zakresie spraw obywatelskich:

1)     przygotowywanie decyzji w sprawie przyznawania pomocy na częściowe pokrycie poniesionych przez repatrianta kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)     prowadzenie spraw związanych z aktywizacją zawodową repatriantów;

3)     przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zgubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru

4)     opracowanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym;

5)     powoływanie, z upoważnienia Starosty, osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w razie braku lekarza

6)     przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa;

7)     sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych ;

8)     prowadzenie spraw związanych z przewożeniem zwłok osób zmarłych lub zabitych
w miejscu publicznym;

9)     koordynowanie działań na rzecz opracowania powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;

10)   koordynowanie działań na rzecz opracowania powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

11)   nadzorowanie i realizowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia
i aktywizacji rynku pracy:

a)  prowadzenie czynności związanych z powoływaniem i odwoływaniem powiatowej rady zatrudnienia i ich członków,

b)  prowadzenie czynności związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,

c)  nadzorowanie w imieniu Starosty działalności Powiatowego Urzędu Pracy
w Wieluniu;

3.   Czynności związane z wykonaniem zadania nieodpłatnej pomocy prawnej, określone w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 

UWAGA!!!

ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W WIELUNIU


Od 1 lipca 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Wieluniu!

Obsługa bankowa, prowadzona jest przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział Wieluń, Plac Legionów 2, 98-300 Wieluń.

  

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ.