Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa

Dane kontaktowe biura.

 

Do podstawowych zadań Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa należy::

1. W zakresie zarządzania kryzysowego:

1)     przygotowanie rocznego planu pracy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego zwanego dalej PZRK;

2)     udział w opracowaniu regulaminu bieżących prac PZRK oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej;

3)     obsługa administracyjno-biurowa PZRK;

4)     opracowywanie i uaktualnianie planu reagowania kryzysowego;

5)     opracowywanie planu ćwiczeń i ich przygotowanie;

6)     prowadzenie raportów bieżących i okresowych;

7)     prowadzenie kart zdarzeń, w przypadku uruchomienia grup roboczych o charakterze czasowym;

8)     prowadzenie dokumentacji dotyczącej raportów odbudowy;

9)     pełnienie dyżurów po godzinach pracy;

10)   gromadzenie informacji (tworzenie baz danych) o istotnych zagrożeniach oraz środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym;

11)   udział w przygotowaniach kompleksowej analizy zagrożeń;

12)   udział w organizacji oraz nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Wczesnego Ostrzegania Ludności;

13)   współudział w organizacji systemu łączności na potrzeby sytuacji kryzysowych;

14)   działalność koordynacyjno-operacyjna w sytuacjach noszących znamiona kryzysu oraz opracowanie kompleksowej informacji;

15)   stała współpraca z instytucjami realizującymi stały i doraźny monitoring;

16)   przygotowanie i organizacja powiatowego magazynu przeciwpowodziowego;

17)   planowanie i gromadzenie niezbędnego do prowadzenia działań sprzętu i materiałów technicznych;

18)   prowadzenie ewidencji materiałowej w zakresie gospodarki sprzętem.

2)               Z zakresu spraw obronnych:

1)     opracowanie dla potrzeb Starostwa aktów prawnych oraz dokumentów w sprawach dotyczących obronności;

2)     koordynacja realizacji zadań ustalonych przez wojewodę w zakresie spraw obronnych na szczeblu powiatu oraz opracowywanie informacji w tym zakresie;

3)     prowadzenie spraw w zakresie mobilizacji uzupełnienia Sił Zbrojnych;

4)     przygotowanie i utrzymywanie w aktualności planu funkcjonowania na stanowisku kierowania Szefa OC Powiatu;

5)     realizacji zadań obronnych określonych w odrębnych ustawach oraz przesyłanych
na bieżąco, w tym zarządzeń i wytycznych Wojewody oraz władz wyższych;

6)     realizacja zadań związanych z militaryzacją w zakresie określonych przez Wojewodę;

7)     przygotowanie struktur organizacyjnych do funkcjonowanie w warunkach zagrożenia
i wojny (Regulamin organizacyjny Starostwa na czas „W” i dokumentacji Stałego Dyżuru);

8)     przygotowanie do funkcjonowania Zespołu Kierowania w warunkach zagrożenia oraz planowania i przygotowania stanowiska do funkcjonowania;

9)     przygotowanie i planowanie zasad funkcjonowania gospodarki w warunkach zagrożenia.

3)               Z zakresu obrony cywilnej:

1)     dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej powiatu;

2)     opracowywanie planu obrony cywilnej powiatu i opiniowanie obrony cywilnej gmin;

3)     opracowywanie i uzgadnianie planów działania;

4)     organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;

5)     organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej;

6)     przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;

7)     tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej;

8)     przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;

9)     planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;

10)   planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;

11)   planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem;

12)   wyznaczenie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielenia pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy;

13)   zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych;

14)   zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne
i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania;

15)   integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;

16)   opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej
i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;

17)   inicjowanie działalności naukowo-badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej;

18)   współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej;

19)   zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej;

20)   opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej;

21)   opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań;

22)   współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego
i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań;

23)   kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych;

24)   ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć
w zakresie obrony cywilnej;

25)   przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

4. Realizacja zadań w zakresie organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

 

UWAGA!!!

ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W WIELUNIU


Od 1 lipca 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Wieluniu!

Obsługa bankowa, prowadzona jest przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział Wieluń, Plac Legionów 2, 98-300 Wieluń.

  

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ.