Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Dane kontaktowe wydziału.

Druki do pobrania.

 

Do podstawowych zadań Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji należy:

1.      Kształtowanie sieci szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wieluński, w tym wykonywanie zadań związanych z:

1)     zakładaniem i likwidacją publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, placówek oświatowo - wychowawczych, poradni psychologiczno –pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom uczącym się poza miejscem zamieszkania;

2)     tworzeniem i rozwiązywaniem zespołów szkół, włączaniem i wyłączaniem poszczególnych szkół z zespołów.

2.      Prowadzenie ewidencji publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych.

3.      Realizacja zadań z zakresu nadawania uprawnień szkoły publicznej niepublicznym placówkom oświatowym.

4.      Wykonywanie zadań z zakresu prowadzenia powiatowych jednostek organizacyjnych w obszarze oświaty, związanych w szczególności z:

1)     zapewnianiem prawidłowych warunków działania placówek oświatowych,
a w szczególności nadzór nad:

a)  przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny nauki, wychowania, opieki,  pracy pracowników i uczniów;

b)  zapewnieniem warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;

c)  przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy placówek oświatowych;

2)     wykonywaniem remontów obiektów jednostek oraz realizacją zadań inwestycyjnych;

3)     zapewnianiem obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oraz nadzór w tym zakresie;

4)     wyposażaniem jednostek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;

5)     zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i placówek oświatowych;

6)     planowaniem kierunków kształcenia i naboru do szkół prowadzonych przez Powiat; 

7)     współpracą z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i dyrektorami jednostek oświatowych w sprawach dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych;

8)     przygotowywaniem dla Zarządu i Rady informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu za poprzedni rok szkolny;

9)     przeprowadzaniem analizy poniesionych w danym roku budżetowym wydatków na wynagrodzenie nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;

10)   konsultacjami ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli w sprawach wynikających z przepisów prawa oświatowego.

5.      Organizowanie opieki, wychowania i kształcenia specjalnego dla dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, mające na celu realizację procesu kształcenia, dostosowania form i programów nauczania, zgodnych z potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz osobistymi predyspozycjami:

1)     kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego;

2)     organizacja indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły;

3)     organizacja indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów
z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu głębokim;

4)     planowanie i realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania dziecka w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu;

5)     kierowanie dzieci i młodzieży z dysfunkcjami fizycznymi, psychicznymi i intelektualnymi do placówek specjalistycznych na terenie kraju;

6)     umieszczanie dzieci i młodzieży spoza terenu powiatu w placówkach kształcenia specjalnego, prowadzonych przez Powiat;

7)     planowanie i realizacja przez placówki oświatowe zadań związanych
z zabezpieczeniem  specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży szkół specjalnych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

6.      Realizacja zadań związanych z umieszczaniem nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, wobec których sąd rodzinny zastosował wyżej wymieniony środek wychowawczy i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

7.      Koordynacja z gimnazjami i szkołami podstawowymi elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstaowych Powiatu.

8.      Prowadzenie spraw kadrowych kierowników oświatowych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury, związanych w szczególności z realizacją uprawnień
i obowiązków pracowniczych.

9.      Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w dziedzinie oświaty i kultury oraz tworzeniem innych stanowisk kierowniczych. 

10.   Realizacja zadań z zakresu oceny pracy kierowników jednostek oświatowych
i instytucji kultury.

11.   Przeprowadzanie procedury postępowania egzaminacyjnego dla  nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

12.   Realizacja zadań  związanych z przyznawaniem nagród dla nauczycieli
i dyrektorów jednostek oświatowych za ich osiągnięcia w pracy, w tym dydaktyczno - wychowawczej.

13.   Występowanie z wnioskami o przyznawanie nagród Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, Medalu Komisji Edukacji Narodowej oraz orderów i odznaczeń państwowych dla nauczycieli i dyrektorów.

14.   Organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego oświatowej kadry kierowniczej i administracyjnej oraz specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli.

15.   Opracowywanie projektu podziału środków oraz porozumienia z dyrektorami jednostek oświatowych w celu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na poszczególny rok budżetowy.

16.   Realizacja zadań związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat, w tym nauczycieli będących na emeryturze, rencie lub świadczeniu kompensacyjnym oraz urlopu dla poratowania zdrowia.

17.   Realizacja zadań związanych z ustanawianiem aktów prawa miejscowego dotyczących nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat.

18. Realizacja zadań z zakresu przyznawania stypendiów Powiatu oraz nagród dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i absolwentów tych szkół.

19. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia stypendialnego uczniów szkół z terenu powiatu.

20. Realizacja zadań Powiatu, jako organu prowadzącego, wynikających ze zmian prawa oświatowego.

21. Prowadzenie sprawozdawczości w ramach systemu informacji oświatowej – gromadzenie, weryfikacja danych szkół i placówek oświatowych, jednostki obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, placówek spoza systemu oświaty zatrudniających nauczycieli i przekazywanie danych oświatowemu nadzorowi merytorycznemu.

22. Rejestr szkół i placówek oświatowych, jednostek obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, placówek spoza systemu oświaty zatrudniających nauczycieli, udzielanie, przedłużanie i cofanie upoważnień administratorom, wprowadzanie danych w ramach modernizowanego systemu informacji oświatowej.

23. Przygotowywanie i składanie wniosków do Ministra Edukacji Narodowej w sprawach zwiększenia subwencji oświatowej w ramach rezerwy oświatowej subwencji ogólnej w każdym roku kalendarzowym.

24. Koordynacja działań realizowanych przez szkoły, placówki oświatowe wychowawcze i instytucje kultury w obszarze remontowym i inwestycyjnym.

25. Przygotowywanie i realizacja zadań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na wspieranie zadań i rozwój działalności prowadzonej przez oświatowe i kulturalne jednostki organizacyjne ze źródeł resortowych, unijnych i pozarządowych.

26. Realizacja zadań wynikających z promocji szkół i placówek oświatowych.

27. Współorganizacja i koordynacja uroczystości powiatowych i ponadpowiatowych związanych z rocznicami, świętami narodowymi i religijnymi organizowanymi przez szkoły i placówki oświatowe.

28. Koordynacja działań placówek oświatowych podejmujących współpracę międzynarodową, w tym pomoc organizacyjna i merytoryczna.

29. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie wspierania realizowanych zadań w obszarze edukacji, kultury, sportu i turystyki przez jednostki organizacyjne powiatu.

30. Realizacja zadań Powiatu, jako organizatora biblioteki, związanych z funkcjonowaniem i nadzorem nad Powiatową Biblioteką Publiczną.

31. Przygotowanie i nadzór nad realizacją kalendarzy imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych w każdym roku kalendarzowym.

32. Współdziałanie z Powiatowym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych i Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w zakresie realizowanych przez nie zadań.

33. Prowadzenie współzawodnictwa szkół i klubów sportowych na szczeblu powiatowym objętych strukturami Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego i Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.

34. Współpraca z samorządami gminnymi w zakresie organizacji i współorganizacji uroczystości, imprez edukacyjnych, sportowych i kulturalnych, obchodów rocznic i świąt państwowych.

35. W zakresie objętym ustawą o sporcie prowadzenie:

1) ewidencji uczniowskich klubów sportowych i ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej;

2) nadzoru i kontroli nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych.

35a. Wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji

36. Koordynacja działań wynikających ze współpracy placówek oświatowych Powiatu z partnerami zagranicznymi.

37. Realizacja zadań w zakresie przewidzianym ustawą o muzeach.

38. Podejmowanie działań w zakresie przewidzianym ustawą o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami.

38a. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

1) Koordynacja współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi;

2) Organizacja praz i udział w pracach komisji konkursowej ds. dotacji dla organizacji pozarządowych;

3) Opracowanie projektów rocznych programów współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi;

4) Analizowanie możliwości realizacji zadań powiatu przez organizacje pozarządowe;

5) Analiza potrzeb organizacji pozarządowych;

6) Wspieranie merytoryczne organizacji pozarządowych w realizacji zadań powiatu;

7) Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań powiatu przez organizacje pozarządowe;

8) Prowadzenie przy współpracy z pracownikiem do spraw kontroli i audytu wewnętrznego, na podstawie upoważnienia Zarządu, kontroli prawidłowości wykorzystanie udzielonych dotacji na realizacje zadań powiatu przed podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i inne jednostki samorządu terytorialnego;

9) Prowadzenie monitoringu źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych i informowania organizacji pozarządowych o takich możliwościach;

10) Prowadzenie bieżącej konsultacji z organizacjami pozarządowymi, dotyczące współpracy z powiatem oraz aktów normatywnych z zakresu działalności organizacji pozarządowych;

11) Organizowanie zespołów o charakterze doradczo-inicjatywnym, złożone z przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli organów samorządu i administracji powiatowej;

12) Prowadzenie podstrony internetowej, poświęconej współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi;

13) Prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych;

14) Inicjowanie działań wspierających promocje i organizacje wolontariatu;

15) Inicjowanie działań wspierających techniczne, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe;

16) Informowanie organizacji pozarządowych o planowanych kierunkach działania i współdziałania w celu zharmonizowania kierunków;

17) Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących statutowej działalności organizacji pozarządowych;

18) Organizowanie współpracy z samorządami gminnymi w zakresie tworzenia warunków współpracy z organizacjami pozarządowymi;

19) Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych przez organizacje pozarządowe;

20) Podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej oraz amatorskiego ruchu artystycznego;

21) Organizowanie we współpracy z organizacjami pozarządowymi działalności w zakresie rekreacji oraz prowadzenia spraw związanych z tworzeniem odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:

a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,

b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,

c) szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,

d) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

39. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady, Zarządu oraz powierzonych przez Starostę.

Do zadań Samodzielnego stanowiska do spraw promocji Powiatu i informacji (stanowisko wieloosobowe) należy w szczególności:

1.      W zakresie promocji powiatu:

1)     opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych dotyczących Powiatu;

2)     promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu w kraju i za granicą;

3)     realizacja zadań wynikających ze współpracy Powiatu z partnerami zagranicznymi;

4)     współpraca z organizacjami pozarządowymi;

5)     podejmowanie działań wspierających rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatu;

6)     organizacja, współorganizacja i koordynacja uroczystości powiatowych i ponadpowiatowych związanych z rocznicami, świętami narodowymi i religijnymi;

7)     organizacja i współorganizacja imprez artystycznych, różnorodnych kampanii oraz akcji społecznych i charytatywnych;

8)     prowadzenie kroniki powiatowej.

2. W zakresie informacji publicznej i współpracy z mediami:

1)     współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi;

2)     prowadzenie i aktualizacja podmiotowej strony internetowej Starostwa;

3)     prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej we współpracy z wydziałami Starostwa.

3. W zakresie realizacji bieżących zadań powiatu:

1)  kompleksowa obsługa konwentu wójtów, szkoleń, zebrań i konferencji;

2)  dokumentowanie fotograficzne oficjalnych wydarzeń z terenu powiatu oraz prowadzenie gabloty informacyjnej w tym zakresie;

3)  przygotowywanie oficjalnych wystąpień, porozumień, zaproszeń, listów okolicznościowych oraz informacji i materiałów na potrzeby organów powiatu;

4)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę.

 

 

UWAGA!!!

ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W WIELUNIU


Od 1 lipca 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Wieluniu!

Obsługa bankowa, prowadzona jest przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział Wieluń, Plac Legionów 2, 98-300 Wieluń.

  

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ.