Rada Powiatu

Rada Powiatu, zgodnie z art. 8 ustawy o samorządzie powiatowym, jest organem Powiatu, którego działalność jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut powiatu.

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, którego kadencja trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów (art. 9). Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa.

Rada Powiatu w Wieluniu Kadencja 2018 - 2023

1. Alina Błach Radna Rady Powiatu w Wieluniu
2. Waldemar Borczyk Radny Rady Powiatu w Wieluniu
3. Łukasz Dybka Radny Rady Powiatu w Wieluniu
4. Krzysztof Dziuba Radny Rady Powiatu w Wieluniu
5. Robert Grabowski Radny Rady Powiatu w Wieluniu
6. Grzegorz Jankowski  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu
7. Sebastian Jasiński Radny Rady Powiatu w Wieluniu
8. Andrzej Jażdżyk Radny Rady Powiatu w Wieluniu
9. Jakub Jurdziński Radny Rady Powiatu w Wieluniu
10. Joanna Kacała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Wieluniu
11. Zbigniew Kaczka Radny Rady Powiatu w Wieluniu (do 30 listopada 2018 r.)
12. Marek Kieler Radny Rady Powiatu w Wieluniu
13. Józef Kowal Radny Rady Powiatu w Wieluniu
14. Andrzej Łebek Radny Rady Powiatu w Wieluniu (do 15 kwietnia 2021 r.)
15. Grzegorz Mielczarek Radny Rady Powiatu w Wieluniu
16.  Krzysztof Owczarek Przewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu
17. Grażyna Ryczyńska Radna Rady Powiatu w Wieluniu
18. Krzysztof Sola Radny Rady Powiatu w Wieluniu
19. Andrzej Stępień Radny Rady Powiatu w Wieluniu
20. Agnieszka Wasińska Radna Rady Powiatu w Wieluniu (od 17 maja 2021 r.)
21. Henryk Wojcieszak Radny Rady Powiatu w Wieluniu (od 28 grudnia 2018 r.)