Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Dane kontaktowe wydziału.

 

 

Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należy:

I. Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji gruntów i budynków (stanowisko wieloosobowe):

1. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków;

2) gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

3) dysponowanie środkami finansowymi z wpływów za udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

4) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), rejestru cen i wartości nieruchomości;

5) zakładanie osnów szczegółowych;

6) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej;

7) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.

2. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

3. Prowadzenie spraw wynikających z Kodeksu cywilnego.

4. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady i Zarządu oraz powierzonych przez Starostę.

II. Samodzielne stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami (stanowisko wieloosobowe):

1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności:

1) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa;

2) gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości;

3) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości;

4) orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości i zwrocie odszkodowania;

2. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

3. Wykonywanie zadań wynikających z Dekretu o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym, a w szczególności:

1) orzekanie o nabyciu własności nieruchomości przez osoby uprawnione.

4. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, a w szczególności:

1) przyznawanie w drodze decyzji nieodpłatnie własności działki osobie, której przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu;

2) przyznawanie w drodze decyzji nieodpłatnie własności działki siedliskowej osobie, której przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu.

5. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a w szczególności:

1) przekazywanie nieodpłatnie w drodze decyzji Lasom Państwowym wydzielonych geodezyjnie gruntów wchodzących w skład  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

6. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, a w szczególności:

1) wydawanie decyzji o nabyciu na własność Skarby Państwa nieodpłatnie z mocy prawa mienia pozostałego po wykreślonym z Rejestru podmiocie, bez względu na przyczynę wykreślenia, którym nie rozporządzi przed wykreśleniem właściwy organ, z chwilą wykreślonego z Rejestru;

2) reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach dotyczących mienia i zobowiązań, podmiotu wykreślenia z Rejestru

3) przekazywanie mienia nabytego przez Skarb Państwa na określony cel w terminie roku od ujawnienia się tego majątku, jeżeli umowa lub statut osoby prawnej określa przeznaczenie majątku pozostałego po jej likwidacji, a przepisy szczególne przewidują taką możliwość.

4) prowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów;

5) prowadzenie sprawozdawczości;

6) uzgadnianie decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

7. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację, a w szczególności:

1) ustalanie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, które z dniem 1 stycznia 1999r. stały się własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

8. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, a w szczególności:

1) ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie;

2) sporządzanie wykazów osób uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych;

3) ustalanie w drodze decyzji, osób uprawnionych do udziału we wspólnocie i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

9. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a w szczególności:

1) ustalanie odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa skutkiem decyzji o lokalizacji drogi powiatowej lub gminnej.

10. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a w szczególności:

1) przygotowywanie decyzji o oddaniu w nieodpłatne lub odpłatne użytkowanie lub użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, lub stanowiących własność Powiatu stowarzyszeniom ogrodowym z przeznaczeniem na zakładanie i prowadzenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych;

2) ustalanie odszkodowań w przypadku  likwidacji rodzinnych ogródków działkowych.

11. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, a w szczególności:

1) prowadzenie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa;

2) przekazywanie do KZN wykazów nieruchomości Skarbu Państwa;

3) coroczne przekazywanie wojewodzie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa.

12. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

1) ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę tego prawa;

2) ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości powiatu wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa;

3) wykonywanie sprawozdań z wykonywania obowiązków, o których mowa w pkt. 1 i 2.

13. Prowadzenie spraw wynikających z Kodeksu cywilnego.

14. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady i Zarządu oraz powierzonych przez Starostę.