Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Dane kontaktowe wydziału.

Druki do pobrania.

 

Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należy:

I.    Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji gruntów i budynków (stanowisko wieloosobowe):

1.      Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:

1)     prowadzenie ewidencji gruntów i budynków;

2)     gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

3)     dysponowanie środkami finansowymi z wpływów za udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

4)     tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), rejestru cen i wartości nieruchomości;

5)     zakładanie osnów szczegółowych;

6)     zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej;

7)     przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.

2.      Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

3.      Prowadzenie spraw wynikających z Kodeksu cywilnego.

4.      Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady i Zarządu oraz powierzonych przez Starostę.

II.    Samodzielne stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami (stanowisko wieloosobowe):

1.      Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności:

1)     gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa;

2)     gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości;

3)     prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości;

4)     orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości i zwrocie odszkodowania;

2.      Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

3.      Wykonywanie zadań wynikających z Dekretu o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym, a w szczególności:

1)     orzekanie o nabyciu własności nieruchomości przez osoby uprawnione.

4.      Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, a w szczególności:

1)     przyznawanie w drodze decyzji nieodpłatnie własności działki osobie, której przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu;

2)     przyznawanie w drodze decyzji nieodpłatnie własności działki siedliskowej osobie, której przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu.

5.      Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a w szczególności:

1)     przekazywanie nieodpłatnie w drodze decyzji Lasom Państwowym wydzielonych geodezyjnie gruntów wchodzących w skład  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

6.      Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, a w szczególności

1)     Wydawanie decyzji o nabyciu na własność Skarby Państwa nieodpłatnie z mocy prawa mienia pozostałego po wykreślonym z Rejestru podmiocie, bez względu na przyczynę wykreślenia, którym nie rozporządzi przed wykreśleniem właściwy organ, z chwilą wykreślonego z Rejestru;

2)     Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach dotyczących mienia i zobowiązań, podmiotu wykreślenia z Rejestru

3)     Przekazywanie mienia nabytego przez Skarb Państwa na określony cel w terminie roku od ujawnienia się tego majątku, jeżeli umowa lub statut osoby prawnej określa przeznaczenie majątku pozostałego po jej likwidacji, a przepisy szczególne przewidują taką możliwość.

4)     prowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów;

5)     prowadzenie sprawozdawczości;

6)     uzgadnianie decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

7.      Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację, a w szczególności:

1)     ustalanie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, które z dniem 1 stycznia 1999r. stały się własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

8.      Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, a w szczególności:

1)     ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie;

2)     sporządzanie wykazów osób uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych;

3)     ustalanie w drodze decyzji, osób uprawnionych do udziału we wspólnocie i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

9.      Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a w szczególności:

1)     ustalanie odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa skutkiem decyzji o lokalizacji drogi powiatowej lub gminnej.

10.   Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a w szczególności:

1)     przygotowywanie decyzji o oddaniu w nieodpłatne lub odpłatne użytkowanie lub użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, lub stanowiących własność Powiatu stowarzyszeniom ogrodowym z przeznaczeniem na zakładanie i prowadzenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych;

2)     ustalanie odszkodowań w przypadku  likwidacji rodzinnych ogródków działkowych.

11.   Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, a w szczególności:

1)   prowadzenie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa;

2)   przekazywanie do KZN wykazów nieruchomości Skarbu Państwa;

3)   coroczne przekazywanie wojewodzie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa.

12.   Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

1)     ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę tego prawa;

2)     ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości powiatu wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa;

3)     wykonywanie sprawozdań z wykonywania obowiązków, o których mowa w pkt. 1 i 2.

13.   Prowadzenie spraw wynikających z Kodeksu cywilnego.

14.   Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady i Zarządu oraz powierzonych przez Starostę.

 

UWAGA!!!

ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W WIELUNIU


Od 1 lipca 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Wieluniu!

Obsługa bankowa, prowadzona jest przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział Wieluń, Plac Legionów 2, 98-300 Wieluń.

  

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ.