Stowarzyszenia zwykłe

Dokumenty wymagane do zarejestrowania stowarzyszenia zwykłeg

1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (do pobrania poniżej)

2. Protokół z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego zebrania i protokolanta zawierający:

a) porządek zebrania,

b) uchwałę o powołaniu stowarzyszenia zwykłego,

c) uchwałę o przyjęciu regulaminu,

d) uchwałę dotyczącą wskazania adresu siedziby,

e) uchwałę o wyborze przedstawiciela albo zarządu, a także wyboru organu kontroli wewnętrznej (jeśli jest przewidziany w regulaminie),

3. Listę członków założycieli (minimum 3 osoby), zawierającą dane: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, własnoręczny podpis,

4. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, funkcję: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub wszystkich członków zarządu (jeżeli zarząd jest przewidziany
w regulaminie),

5. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, funkcję: wszystkich członków organu kontroli wewnętrznej (jeśli jest przewidziany w regulaminie),

6. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego,

7. 2 egzemplarze regulaminu działalności.