Kształcenie specjalne

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka zamieszkałego na terenie powiatu wieluńskiego, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Starosta zapewnia odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności. Jeżeli Powiat Wieluński nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka właściwych ze względu na rodzaj niepełnosprawności, Starosta kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek, który dysponuje wolnymi miejscami.

Podstawą skierowania dziecka do szkoły specjalnej lub ośrodka jest złożenie wniosku przez rodzica dziecka lub prawnego opiekuna wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Wniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego (stanowiący załącznik) rodzice/opiekunowi prawni dziecka składają w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wieluniu Pl. Kazimierza Wielkiego 2, pokój 209.