Branżowe Centrum Umiejętności - Cukiernictwo w ZS1

 INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA W RMACH KONKURSU PT. „UTWORZENIE I WSPARCIE FUNKCJONOWANIA 120 BRANŻOWYCH CENTRÓW UMIEJĘTNOŚCI /BCU/, REALZIUJĄCYCH KONCEPCJĘ CENTRÓW DOSKONAŁOSCI ZAWODOWEJ (CoVEs)
Powiat Wieluński jest jednym ze 120 podmiotów, który otrzymał dofinansowanie na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie CUKIERNICTWO w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu. Numer umowy KPO/23/1/BCU/U/0017
BCU to nowy rodzaj placówek kształcenia branżowego, które powstaną w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Wniosek został złożony przez Zarząd Powiatu Wieluńskiego, otrzymane dofinansowanie na utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności wynosi 11097268,54 PLN. Wartość całego projektu /z VAT/ wynosi 12945666,88 PLN
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu znajdzie się w grupie szkół, które uzyskały przywilej utworzenia nowoczesnego Centrum, wyposażonego na potrzeby realizacji zadań w zakresie:
– stworzenia warunków do wszechstronnego rozwoju i pogłębiania wiedzy w oparciu o nowoczesne oraz innowacyjne technologie w zakresie cukiernictwa;
– znaczącego podniesienia jakości kształcenia zawodowego;
– rozszerzenia kompetencji zawodowych uczniów i osób dorosłych – w tym obecnych i przyszłych pracowników branży cukiernictwa;
– podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli w oparciu o nowoczesne wyposażenie pozyskane w ramach tegoż projektu;
– intensywnego rozwoju współpracy pomiędzy szkołami, pracodawcami i środowiskiem naukowo-badawczym dla zagwarantowania wysokich standardów kształcenia zawodowego w dziedzinie cukiernictwa.

Projekt organizacji i funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla dziedziny cukiernictwo w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu realizowany będzie we współpracy z:
• podmiotami branżowymi: STOWARZYSZENIEM KUCHARZY POLSKICH w Gdańsku oraz FUNDACJĄ KLUB SZEFÓW KUCHNI w Warszawie
• partnerem naukowym: UNIWERSYTETEM PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU
Współpraca partnerów zapewni kompleksową realizację zadań, tzn. przekazywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, podejście naukowo-badawcze i stosowanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem zaplecza naukowo–technicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu- Wydział Technologii Żywności oraz uwzględni potrzeby pracodawców z branży cukiernictwa.
Bogate wyposażenie BCU umożliwi realizację szerokiej gamy kursów i szkoleń zawodowych oraz uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji przez osoby zainteresowane rozwojem zawodowym.
Utworzenie centrum to kolejny krok w ciągłym rozwoju Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, który od dziesięcioleci kształci kadry specjalistów poszukiwanych i docenianych na współczesnym rynku pracy.
Uzyskana przez powiat dotacja zabezpieczy nie tylko organizację BCU, ale pozwoli również na finansowanie funkcjonowania tej nowoczesnej placówki oświatowej. Sam projekt realizowany będzie w okresie od 01.06.2023 do 30.06.2026 roku, w roku 2024 realizowane będzie Zadanie Utworzenia BCU, które rozpocznie swoją działalność od 1 stycznia 2025 r. Projektowane przepisy prawa oświatowego, regulujące działalność BCU, uwzględniają coroczne dotowanie ich funkcjonowania oraz subwencjonowanie realizowanych w nich kursów i szkoleń.

Organizacja kursów, szkoleń oraz zajęć szkolnych stanowi główne zadanie BCU. Uczestnikami tych zajęć mają być nie tylko uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci i nauczyciele przedmiotów zawodowych, ale przede wszystkim osoby dorosłe funkcjonujące już na rynku pracy, które stanowić będą 60% wszystkich kursantów.