Dostępny samorząd – granty

Dodano: 09 grudnia 2022

Dostępny samorząd – granty Dostępny samorząd – granty

Powiat Wieluński pozyskał grant w wysokości 217 500,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przedsięwzięcia grantowego pn.: „Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie”

Całkowita wartość projektu: 261 330,00 zł

Wartość grantu: 217 500,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 183 309,00 zł

Dotacja celowa: 34 191,00 zł

Przedsięwzięcie grantowe realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. "Dostępny samorząd - granty", finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Grantodawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami do usług publicznych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie.

Dostosowanie architektoniczne zostanie zrealizowane poprzez zakup nowej windy
i jej montaż w istniejącym szybie windowym oraz zakup materacy ewakuacyjnych, planu tyflograficznego oraz płytek Brajla tworzących wypukłą ścieżkę naprowadzającą dla osób niewidomych i niedowidzących.

W ramach ww. przedsięwzięcia grantowego zostanie dostosowana strona internetowa DPS w Skrzynnie do wymagań określonych w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zwiększenie dostępności komunikacyjno-informacyjnej zostanie zrealizowane poprzez zakup: pętli indukcyjnych stacjonarnych i przenośnych (urządzeń służących wzmocnieniu słuchu), urządzenia do obsługi komputera za pomocą wzroku oraz lup powiększających.

Realizacja zadania przewidziana jest na 2022-2023 rok, nie później jednak niż do 20.06.2023 roku.