Ćwiczenia obronne doskonalące pod kryptonimem „Wieluń 2023”

Dodano: 17 listopada 2023

Ćwiczenia obronne doskonalące pod kryptonimem „Wieluń 2023”

W dniach 15-16.11.2023 r. w powiecie wieluńskim zostały przeprowadzone ćwiczenia obronne doskonalące pod kryptonimem „Wieluń 2023” zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 t.j.), § 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2348), Harmonogramu ćwiczeń doskonalących powiatowo – gminnych wraz z planowanymi nakładami finansowymi na ich realizacje w latach 2022-2027 oraz Zarządzeniem Nr 52/2023 Starosty Wieluńskiego z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego doskonalącego.
Tematem ćwiczeń było „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu wieluńskiego”. Ogólnym założeniem ćwiczenia było praktyczne osiąganie stanów gotowości obronnej w powiecie wieluńskim.
Celem ćwiczenia było sprawdzenie skuteczności współdziałania administracji samorządowej, służb, inspekcji i straży oraz praktyczne sprawdzenie planowanych założeń
z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Powiatu na wypadek wojny i w Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu Wieluńskiego.
Cele szczegółowe ćwiczenia obronnego doskonalącego „Wieluń 2023” :
1) wypracowanie procedur postępowania pomiędzy zespołami zarządzania kryzysowego jednostek administracyjnych w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu wieluńskiego;
2) zapoznanie się z możliwymi zagrożeniami, budowanie zespołu w celu praktycznej reakcji na wybrane zagrożenia;
3) doskonalenie procesu podejmowania decyzji przez centra zarządzania kryzysowego i zweryfikowanie procedur zawartych w planie operacyjnym, planie zarządzania kryzysowego i planie obrony cywilnej;
4) doskonalenie uczestników ćwiczenia w skutecznym posługiwaniu się posiadaną wiedzą o zagrożeniach;
5) doskonalenie indywidualnych umiejętności jednostek administracji samorządowej - uczestników ćwiczenia w zakresie właściwego rozpoznawania zagrożeń, rozwiązywania problemu i konkretnego formułowania wniosków;
6) doskonalenie procedury alarmowania i informowania w sytuacji zagrożenia;
7) przygotowanie mieszkańców do prawidłowego identyfikowania zagrożeń występujących na obszarze powiatu;
8) sprawdzenie skuteczności działania służb powiatowych;
9) doskonalenie współdziałania ćwiczących struktur organizacyjnych powiatu;
10) praktyczne sprawdzenie funkcjonowania urzędu administracji samorządowej w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia.

W działania były zaangażowane jednostki Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, jednostki Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Wieluniu oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieluniu, pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wieluniu, pracownicy Urzędu Miasta w Wieluniu, Pogotowie Gazowe, PGE Wieluń, Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, przedstawiciele gmin powiatu wieluńskiego odpowiedzialni za realizację zadań obronnych. Szkolenie teoretyczno – praktyczne z obszaru bezpieczeństwa fizycznego z elementami zasad reagowania na zamachy przeciwko życiu i zdrowiu dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu w dniu 16.11.2023 r. w ramach powiatowych ćwiczeń obronnych doskonalących pod kryptonimem „Wieluń 2023” przeprowadził mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach – Prezes Zarządu Safety Projekt.
Łącznie w ćwiczeniach praktycznych wzięło udział około 200 osób, z budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu ewakuowano 160 osób.