Rządowy Program "Klub" - edycja 2023

Dodano: 14 marca 2023

Rządowy Program

Właśnie ruszył rządowy Program ,,Klub”!

Skierowany jest do klubów sportowych, w tym uczniowskich klubów sportowych (UKS) działających w formie stowarzyszenia, realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

W ramach Programu ,,Klub" udzielane jest wsparcie w dwóch wariantach:

  • 10 000 zł dla klubów jednosekcyjnych (z czego 6 000 zł przeznaczone na wsparcie wynagrodzenia szkoleniowca/ów);
  • 15 000 zł dla klubów wielosekcyjnych (z czego 9 000 zł przeznaczone na wsparcie wynagrodzenia szkoleniowców; wymóg: min. 2 szkoleniowców z 2 różnych zgłoszonych sekcji).

Przeznaczenie środków:

  • wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
  • zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacja obozów sportowych (obóz min. 5-cio dniowy).

Podstawowe wymogi:

  • prowadzenie zarejestrowanej działalności przez min. 3 lata przed datą składania wniosku o dofinansowanie – wymagany wypis/wydruk z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania wniosku,
  • łączna wysokość dotacji ze środków publicznych pozyskanych przez klub na zadania statutowe w roku poprzednim (2022) nie wyższa niż 200 tys. złotych – należy załączyć sprawozdanie finansowe za poprzedni rok (za 2022 rok) z wyszczególnieniem dotacji otrzymanych ze środków publicznych.

 

Wnioski można składać do 24.04.2023 r. do godz. 23:59:59.

 

Wszystkie informacje znajdują się na stronie: https://rzadowyprogramklub.pl/

Wnioski można składać przez stronę: https://wnioski.rzadowyprogramklub.pl/Login.aspx