Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieluniu,
ul. Śląska 23,
98-300 Wieluń,
tel./fax. 43 8434806,
e-mail: wielunzespol@onet.eu

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieluniu rozpatruje wnioski o wydanie:

 • orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci do 16. roku życia);
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16. roku życia);
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (dla osób posiadających ważne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy);
 • legitymacji osoby niepełnosprawnej; karty parkingowej

 

Zasady wydawania kart parkingowych.
Kartę parkingową wydać można:

 • osobie posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane po 01.07.2014 r., jeśli w punkcie 9 zawarto wskazanie do posiadania karty parkingowej;
 • osobie posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przed 01.07.2014 r., jeśli zawiera ono jeden z kodów niepełnosprawności 04-O lub 05-R, lub 10-N i w punkcie 9. zawarto wskazanie do posiadania karty parkingowej;
 • osobie posiadającej wydane po 01.07.2014 r. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli zawiera ono jeden z kodów niepełnosprawności 04-O lub 05-R, lub 10-N i w punkcie 9 zawarto wskazanie do posiadania karty parkingowej;
 • osobie do 16. r. życia posiadającej wydane po 01.07.2014 r. orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli w punkcie 9 zawarto wskazanie do posiadania karty parkingowej.


Kartę parkingową wydaje się na okres ważności orzeczenia, ale maksymalnie na 5 lat.
Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.

 


Podstawa prawna:

 • ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 511);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 r. życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2015 r. poz 110 ze zm.);
 • ustawa - kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz 1257).