Powiat Wieluński otrzymał dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dodano: 23 kwietnia 2021

Powiat Wieluński otrzymał dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Powiat Wieluński otrzymał dotację na przebudowę drogi nr 4536E Rychłocice – Gabrielów oraz drogi nr 4511E odcinek Skomlin – Wróblew.

Na konferencji prasowej w dniu 23 kwietnia 2021 r. Starosta Wieluński Marek Kieler i Wicestarosta Wieluński Krzysztof Dziuba poinformowali o otrzymanym dofinansowaniu i realizacji wspólnej inwestycji z gminą Konopnica, Osjaków i Skomlin.

W spotkaniu wzieli udziałi również wójtowie gmin, którzy otrzymali dofinansowanie na remont i przebudowę dróg gminnych – nowe inwestycje zobaczymy w gminie Czarnożyły,  Wierzchlas i Mokrsko.

Starosta Wieluński Marek Kieler podziękował wójtom za ich wkład pracy i współpracę podczas tworzenia wniosków oraz pogratulował pozyskania środków na inwestycję w obrębie dróg gminnych. Wicestarosta Wieluński podziękował również Radnym Rady Powiatu – Łukaszowi Dybce, Waldemarowi Borczykowi i Grzegorzowi Jankowskiemu, którzy brali aktywny udział w procesie pozyskania środków. Szczególne podziękowania od przedstawicieli Zarządu Powiatu w Wieluniu oraz wszystkich zebranych wójtów otrzymał Poseł RP Paweł Rychlik. Wszyscy beneficjenci Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podkreślali, że zaangażowanie Pana Posła przyczyniło się do tak dobrego wyniku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4536E Rychłocice – Gabrielów

Koszt inwestycji: 38 439 141, 00 zł.

Kwota dofinansowania: 30 000 000, 00 zł.

Dotacji udzieli gmina Konopnica i Osjaków.

Realizacja zadania 2021-2025.

Droga ma charakter ponadlokalny, łączy trzy powiaty: łaski, wieluński i pajęczański oraz cztery gminy: Widawa, Konopnica, Osjaków i Siemkowice. Stanowi główny ciąg komunikacyjny, który ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju sieci dróg na terenie województwa łódzkiego.

Parametry:

 • długość odcinka objętego zadaniem – 12,860 km,
 • klasa drogi: Z – na długości 7,825 km na terenie gminy Konopnica (zgodnie z zapisami w MPZP) oraz L – na długości 5,035 km na terenie gminy Osjaków (zgodnie z zapisami w MPZP),
 • dopuszczalny nacisk: 115 kN/oś,
 • szerokość jezdni: 6 m, w tym dwa pasy ruchu po 3 m,
 • kategoria ruchu KR-3
 • szerokość chodnika: 2,0 m
 • pobocze o szerokości 1 m przy klasie Z i 0,75 m przy klasie L.

Elementy drogi objęte zadaniem:

 • poszerzenie jezdni na całym ciągu do szerokości jednorodnej – 6 m
 • wzmocnienie konstrukcji
 • budowa i przebudowa chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego,
 • dobudowa ciągu pieszo-rowerowego na długości 710 m (na odcinku od istniejącego chodnika w kierunku Felinowa),
 • budowa i przebudowa zjazdów,
 • przebudowa skrzyżowań,
 • budowa mini ronda w Osjakowie,
 • poprawa odwodnienia (konserwacja rowów, budowa kanalizacji),
 • przebudowa i remont przepustów pod drogą,
 • przebudowa mostu na rzece Wężnicy.

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 • uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych w obrębie przejść dla pieszych zaprojektowano krawężniki obniżone i płyty ostrzegawcze w wypustami,
 • w obrębie przepustów założono montaż barier stalowych,
 • wzdłuż przystanków istniejących i projektowanych założono pomalowanie linii P-17,
 • przystanki wyposażono w perony dla podróżnych – 9 sztuk,
 • zaprojektowano jedną zatokę autobusową,
 • wloty skrzyżowań z drogami gminnymi dostosowano do normatywnych promieni skrętu,
 • w miejscowości Osjaków w obrębie szkoły zostało zaprojektowane przejście dla pieszych wyposażone w wyspę dzielącą tzw. azyl z aktywnymi znakami D-6 zasilanymi solarami,
 • w miejscowości Osjaków na skrzyżowaniu z drogą gminną klasy D ul. Spacerowa z uwagi na nietypowy kształt ulic, przewiduję się przebudowę skrzyżowania na mini rondo z częściowo przejezdną wyspą w środku,
 • zadanie dodatkowo przewiduje budowę oświetlenia na mini rondzie w Osjakowie,
 • na wjeździe do miejscowości w celu ograniczenia prędkości zaprojektowano wyspy dzielące na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy – 2 sztuki,
 • przez miejscowość Gabrielów zastosowano zarządzanie prędkością poprzez ograniczenie do 40 km/h,
 • na niebezpiecznych zakrętach zastosowano ograniczenie prędkości poza terenem zabudowanym do 70 km/h,
 • na niebezpiecznych łukach zamontowano słupki wskaźnikowe U-1a i U-1b,
 • na całym ciągu drogi zastosowano oznakowanie poziome w postaci linii segregacyjnej i krawędziowej oraz linii warunkowego zatrzymania P-13 i P-14,
 • na całym ciągu drogowym Rychłocice – Gabrielów będą 4 ronda (3 istniejące i 1 projektowane).

 

Remont drogi powiatowej nr 4511E odcinek Skomlin - Wróblew

Koszt inwestycji: 1 199 110,00 zł.

Kwota dofinansowania: 959 288,00 zł.

Dotacji udzieli - Powiat Wieluński i Gmina Skomlin.

Termin realizacji: 2021 r.

 

Droga ma charakter ponadlokalny o długości około 25 km, przebiega przez teren dwóch województw: łódzkiego i opolskiego.

Realizacja zadania pozytywie wpłynie na poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi tej samej, niższej i wyższej kategorii oraz na zwiększenie przepustowości i płynności ruchu, a tym samym efektywności sieci dróg publicznych w tej części województwa łódzkiego i opolskiego.

 

Parametry:

 • długość odcinka objętego zadaniem – 2,320 km,
 • klasa drogi: L,
 • szerokość jezdni 5,5 m, w tym dwa pasy ruchu po 2,75 m,
 • doprojektowanie chodnika przy cmentarzu,
 • jezdnia 2-warstowowa z BA: warstwa wyrównawcza średniej grubości 5 cm, warstwa ścieralna grubości 4 cm,
 • pobocza poza terenem zabudowanym umocnione materiałem kamiennym grubości 15 cm, szerokości 0,75 m,
 • odwodnienie drogi do istniejących rowów.

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 • ujednolicona została szerokość jezdni na całym odcinku drogi do szerokości 5,5 m,
 • zaprojektowano na całym odcinku linie krawędziowe P-7c i P-7d,
 • w okolicach przystanku linie P-17,
 • zaprojektowano przejście dla pieszych z aktywnym znakiem D-6 z podświetleniem przy cmentarzu,
 • od strony najazdu przed przejściem zaprojektowano linię warunkowego zatrzymania,
 • ścięte zawyżone pobocza i utwardzone materiałem kamiennym o szerokości 0,75 m.

 

Inwestorem tego zadania jest gmina Skomlin przy partycypacji w kosztach remontu przez powiat wieluński.

Pełna lista: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/wyniki-naboru-rzadowego-funduszu-rozwoju-drog-2021