Materiały do pobrania dla grantobiorców

Dodano: 26 maja 2023

Materiały do pobrania dla grantobiorców

Jesteś organizacją pozarządową, która otrzymała dotację od Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert?

 

Przypominamy, że zgodnie z § 7 ust. 1 umowy, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczania herbu Zleceniodawcy i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

W związku z powyższym na wszystkich materiałach, o których mowa wyżej, zamieścić należy herb powiatu wieluńskiego oraz informację:

Zadanie pn. ,,.... - TU WPISUJEMY NAZWĘ DZIAŁANIA -................." realizowane jest ze środków finansowych Powiatu Wieluńskiego zgodnie z umową o realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju, promocji Powiatu Wieluńskiego oraz aktywizacji lokalnych społeczności z zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki, a także aktywizacji lokalnych społeczności w zakresie realizacji zadań publicznych w obszarach społecznych i prozdrowotnym  w 2023 roku.

Ponadto informujemy, że termin ponoszenia wydatków został określony w § 2 ust. 2 ww. umowy, w związku z powyższym nie ma możliwości wydatkowania środków przed i po terminie wskazanym w umowie. Wszystkie koszty poniesione poza określonym w umowie terminem będą uznawane za wydatki niekwalifikowalne.

Termin rozliczenia dotacji określony jest w umowie (§ 9 ust. 3) i nie może on przekraczać 30 dni od ostatniego dnia realizacji zadania, o którym mowa w umowie. Umowa określa również termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz numer rachunku bankowego, na który należy ją przekazać.