Ogłoszenie konsultacji dotyczących zmian w programie współpracy z NGO

Dodano: 20 kwietnia 2023

Ogłoszenie konsultacji – zmiany w "Programie współpracy Powiatu Wieluńskiego w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi i organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Komunikat ws. ogłoszenia konsultacji

Zgodnie z

Uchwałą Nr 1177/23 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz ogłoszenia przeprowadzenia jej konsultacji

ogłasza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu Programu.

Forma konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

  1. zamieszczenia projektu Programu, o którym mowa w § 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wieluniu (www.powiat-wielun.finn.pl), na stronie internetowej Powiatu Wieluńskiego (www.powiat.wielun.pl), na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieluniu;
  2. spotkania konsultacyjnego z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu.

Sposób zgłaszania opinii lub propozycji

Wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie powiatu wieluńskiego mogą zgłaszać swoje opinie lub propozycje do projektu Programu pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Wieluniu, pl. K. Wielkiego 2, 98-300 Wieluń

lub pocztą elektroniczną na adres:

mwozniak@powiat.wielun.pl

do dnia 04.05.2023 r. do godziny 15:00.

Termin przeprowadzania konsultacji

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 20.04.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji na stronie internetowej Powiatu Wieluńskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieluniu, a kończą 04.05.2023 r. o godzinie 15:00.