Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w

Dodano: 07 listopada 2023

Konsultacje dotyczyły projektu „Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Konsultacje przedmiotowego projektu Programu zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nr XLI/297/10 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwałę Nr 1324/23 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 12 października 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz ogłoszenia przeprowadzenia jego konsultacji.

Konsultacje odbyły się w terminie: 13 października 2023 r. – 26 października 2023 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zamieszczenia projektu na stronie internetowej Powiatu Wieluńskiego (www.powiat.wielun.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieluniu oraz spotkania konsultacyjnego z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu, które odbyło się w dniu 25 października 2023 roku.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, nie wnosząc żadnych uwag, przyjęła projekt „Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.