Uchwała Rady Powiatu w Wieluniu sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie

Dodano: 05 stycznia 2023

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
        Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, poz. 2490, poz. 1812, poz. 1265) oraz w związku z § 4 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XLI/297/10 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji, ogłasza się przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu Uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.


Termin rozpoczęcia konsultacji: 05.01.2023 r.
Termin zakończenia konsultacji: 19.01.2023 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesyłać w terminie do dnia 19.01.2023 r. do godz. 15:00
- elektronicznie na adres: projekty@powiat.wielun.pl
- pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń.
Niniejsze konsultacje przeprowadza się celem poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie przedmiotowego projektu Uchwały.