Konsultacje społeczne dot. projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Regionu Ziemi Wieluńskiej

Dodano: 05 lipca 2024

Konsultacje społeczne dot. projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Regionu Ziemi Wieluńskiej

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy, Partnerzy Społeczni i Gospodarczy Powiatu Wieluńskiego oraz wszyscy zainteresowani rozwojem regionu ziemi wieluńskiej!

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Regionu Ziemi Wieluńskiej na lata 2023-2030.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 05.07.2024 r. do 15.08.2024 r.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone poprzez zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Prosimy o przesłanie uwag i opinii za pomocą przygotowanego formularza elektronicznego, do którego zostaną Państwo przekierowanie po kliknięciu w poniższy link:

https://forms.office.com/e/218vyskR6w

W przypadku chęci złożenia uwag osobiście, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieluniu, w sali nr 126 (adres: pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń) dostępny jest formularz w wersji papierowej.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania z konsultacji społecznych i zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

Krzysztof Dziuba
Wicestarosta Wieluński

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję:

1.Administrator danych osobowych
Starostwo Powiatowe w Wieluniu reprezentowane przez Starostę Wieluńskiego, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, e-mail: starostwo@powiat.wielun.pl, tel. 43 843 42 80.

2. Inspektor ochrony danych

Sławomir Mazur – kontakt: numer telefonu: 727931623 lub adres e-mail: iod@powiat.wielun.pl

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Regionu Ziemi Wieluńskiej na lata 2023-2030 w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Kategorie danych osobowych
Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych: imię, nazwisko, stanowisko, pełniona funkcja, adres e-mail.

5. Odbiorcy danych osobowych
Podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz te z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konsultacji, a także przez okres wynikający w przepisów archiwalnych.

8. Zakres przysługujących uprawnień
Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

9. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Źródło pochodzenia danych
Dane pochodzą od podmiotów przystępujących do otwartego konkursu ofert.

11. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konsultacjach. Ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie uwag i sugestii.

12. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.