Konsultacje projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert - współzaw. sportowe klubów wiejskich

Dodano: 20 lutego 2024

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza konsultacje projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego finansowanego ze środków budżetowych Powiatu Wieluńskiego z zakresu organizacji i koordynacji imprez sportowych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim w zakresie współzawodnictwa sportowego klubów wiejskich Powiatu Wieluńskiego w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Termin rozpoczęcia konsultacji: 20.02.2024 r.

Termin zakończenia konsultacji: 05.03.2024 r.

Wszelkie opinie lub propozycje dotyczące przedmiotowego projektu ogłoszenia należy zgłaszać do dnia 05.03.2024 r. do godziny 15:00:

  • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń
  • lub pocztą elektroniczną na adres: ek@powiat.wielun.pl.