„Od wykluczenia do aktywizacji”

Dodano: 16 grudnia 2021

Pełna nazwa programu to „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”. Głównym jego celem jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki programowi podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób.

Program składa się z 5 Priorytetów. Są to:
Priorytet I Usługi reintegracyjne – zwiększanie dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do usług reintegracyjnych.

Priorytet II Ścieżki reintegracji – zwiększanie szans na zatrudnienie absolwentów podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.

Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży – wsparcie oraz zintegrowanie młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze środowiskiem lokalnym.

Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu podmiotów zatrudnienia socjalnego – wsparcie ogólnopolskiej współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Nabór ofert do konkursu na rok 2022 rozpoczyna się 6 grudnia br. i zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Generatora Ofert i Sprawozdań dostępnego na stronie https://zs.mrips.gov.pl/, i potrwa do 12 stycznia 2022 r. do godz. 16:00.

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/3-mln-zl-na-aktywizacje-wykluczonych-spolecznie-w-2022-r