Informacja publiczna

1.Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  1) ogłaszania  informacji  publicznych,  w tym  dokumentów  urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art.8 ustawy o dostępie do informacji publicznej;

  2) udostępniania, o którym mowa w art.10 i 11 ustawy o dostępie do informacji publicznej;

  3) wstępu  na  posiedzenia  organów,  o których  mowa  w art.3 ust.1  pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, i udostępniania  materiałów,  w tym   audiowizualnych   i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia;

4)udostępniania w centralnym repozytorium.

2.Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art.15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

5) Każdemu  przysługuje,  z zastrzeżeniem  art.5,  prawo  dostępu  do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej"

 

Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznej

Zgodnie z art. 10 ust. ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
2.Informacja  publiczna, która  może być niezwłocznie udostępniona,jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 

Komu przysługuje prawo  dostępu  do informacji publicznej

1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art.5 ustawy,  prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”.

2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

 

Jakie uprawnienia obejmuje prawo do informacji publicznej

1.Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;

2) wglądu do dokumentów urzędowych;

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

2.Prawo  do  informacji  publicznej  obejmuje  uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji  publicznej  zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

 

Termin udostępniania informacji
1.Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.2 i art.15 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
2.Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust.1,podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Forma udostępnienia informacji

1.Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot  obowiązany  do  udostępnienia,  nie  umożliwiają  udostępnienia  informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

2.Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych  we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia  powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być  udostępniona  niezwłocznie. W takim  przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży  wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek
1.Jeżeli we wyniku udostępnienia  informacji  publicznej na wniosek, o którym mowa w art.10  ust.1 ustawy, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

2.Podmiot, o którym mowa w ust.1, w terminie 14 dni  od  dnia  złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie  z wnioskiem  następuje  po  upływie 14 dni od dnia   powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym  terminie  zmiany  wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

 

UWAGA!!!

ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W WIELUNIU


Od 1 lipca 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Wieluniu!

Obsługa bankowa, prowadzona jest przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział Wieluń, Plac Legionów 2, 98-300 Wieluń.

  

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ.