projekt: „Program współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2023 z organizacjami pozarządowymi

Dodano: 25 października 2022

Ogłoszenie konsultacji "Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2022 z ngo (…)

Zgodnie z Uchwałą Nr 1010/22 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 24 października 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz ogłoszenia przeprowadzenia jego konsultacji, ogłasza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu Programu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:


1) zamieszczenia projektu Programu, o którym mowa w § 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wieluniu (www.powiat-wielun.finn.pl), na stronie internetowej Powiatu Wieluńskiego (www.powiat.wielun.pl), na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

2) spotkania konsultacyjnego z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu.

Wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie powiatu wieluńskiego mogą zgłaszać swoje opinie lub propozycje do projektu Programu pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, pl. K. Wielkiego 2, 98-300 Wieluń lub pocztą elektroniczną na adres: mwozniak@powiat.wielun.pl do dnia 07.11.2022 r. do godziny 15:00.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 25.10.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji na stronie internetowej Powiatu Wieluńskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieluniu, a kończą 07.11.2022 r. o godzinie 15:00.