Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Wieluniu

Dodano: 16 lipca 2021

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 28 dni od daty opublikowania ogłoszenia osobiście lub listem poleconym na adres: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, pokój 126 – sekretariat, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko kandydata, adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do sekretariatu, oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydat na stanowisko objęte konkursem powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:

1.       wykształcenie wyższe,

2.       posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonania obowiązków na stanowisku objętym konkursem,

3.       co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4.       brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Wymagania dodatkowe:

1.       Wiedza na temat zadań realizowanych przez SP ZOZ w Wieluniu,

2.       wiedza na temat przepisów prawnych regulujących działalność podmiotów leczniczych,

3.       wiedza z zakresu zarządzania finansami publicznymi (znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeks Pracy),

4.       wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania,

5.       wiedza i doświadczenie w prowadzeniu inwestycji.

 

Więcej informacji wraz z lista wymaganych dokumentów znajduję się w plikach poniżej.