Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 – nowa edycja

Dodano: 20 kwietnia 2021

Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 – nowa edycja.

Do naboru mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 28 czerwca 2021 r. i kończy nie później niż 31 grudnia 2021 r. W naborze każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę. Kwota wnioskowanej dotacji nie może być mniejsza niż 2 000 zł i większa niż 6 000 zł. Oferty można składać do 29 kwietnia 2021 r.

Zadania mogą być realizowane w następujących obszarach:
a) wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
b) kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego,
c) polityka społeczna,
d) ochrona i promocja zdrowia,
e) kultura fizyczna i sport,
f) turystyka i krajoznawstwo,
g) ochrona środowiska,
h) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
i) działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Więcej informacji: https://bip.lodzkie.pl/konkursy-2021/item/10801-wojew%C3%B3dzki-program-mikrogrant%C3%B3w-na-rzecz-walki-z-covid-19-%E2%80%93-nowa-edycja