POWER 4.1: „Opieka domowa na terenach wiejskich” - nabór do 17.05.21 r.

Dodano: 15 kwietnia 2021

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-033/21 na skalowanie innowacji społecznej: „Opieka domowa na terenach wiejskich”. Konkurs jest organizowany w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce mikro-innowacji, które zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę.

Spotkanie on-line dla potencjalnych wnioskodawców dotyczące naboru wniosków w konkursie na skalowanie innowacji społecznej  pn. opieka domowa na terenach wiejskich odbędzie się 22 kwietnia 2021 r. w godz. 11-13. Spotkanie przeprowadzone będzie za pomocą aplikacji ZOOM.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy: konkurs.mikro@mfipr.gov.pl do 19 kwietnia. Kody umożliwiające udział w spotkaniu będą przesyłane indywidualnie do poszczególnych zgłoszeniodawców.

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 12 kwietnia do 17 maja 2021 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki: 

  • posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (m.in. hospicjami świadczącymi usługi opieki paliatywnej i hospicyjnej w różnych formach), w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów),
  • zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów.

Więcej informacji: https://www.power.gov.pl/nabory/1-372/