Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert

Dodano: 20 stycznia 2021

Ogłosza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021.

1. Formularz zgłoszenia - załącznik nr 1 do ogłoszenia można złożyć w terminie do dnia 2.02.2021 r. do godz. 15:00:

1) osobiście,

2) wysyłając na adres: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń,

3) wysyłając na adres e-mail: starostwo@powiat.wielun.pl.

2. Za termin złożenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.

3. Komplet dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:

„Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021.”

 

Wyboru i powołania członków Komisji Konkursowej dokonuje Zarząd Powiatu w Wieluniu stosowną uchwałą. W naborze na członka Komisji Konkursowej mogą wziąć udział osoby wskazane przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,  które spełniają następujące kryteria:

1) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

2) nie pozostają wobec organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Komisji Konkursowej. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, może zgłosić tylko 1 kandydata.

Zarząd Powiatu w Wieluniu powołuje członków Komisji Konkursowej w składzie:

1) 3 przedstawicieli Zarządu Powiatu w Wieluniu lub osoby przez niego upoważnione,

2) 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w przypadku zgłoszonych wcześniej kandydatur, na podstawie kolejności ich zgłoszeń.

Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, ww. ustawy jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej oraz wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ww. ustawy. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.