Ogłoszenie o naborze dodatkowym na członka do PRDPP

Dodano: 04 lutego 2021

Starosta Wieluński ogłasza nabór uzupełniający do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu – kadencja 2020 – 2023. 

W związku z rezygnacją 1 przedstawiciela sektora pozarządowego, organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 w/w ustawy mogą dokonywać zgłoszeń swoich przedstawicieli na kandydatów do Rady poprzez złożenie wniosku stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/97/19 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 204). Karta zgłoszenia znajduję się również na dole komunikatu.

Wnioski należy składać do dnia 19 lutego 2021 r. do godz. 15:30 za pośrednictwem poczty, osobiście poprzez umieszczenie dokumentów w skrzynce wystawionej w holu budynku Starostwa Powiatowego (Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń) lub na adres e-mail: ngo@powiat.wielun.pl . Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę, decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

Na podstawie złożonych wniosków zostanie stworzona lista kandydatów, która zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Wieluńskiego (www.powiat.wielun.pl).

Następnie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, na którym organizacje pozarządowe dokonają wyboru przedstawiciela do składu PRDPP (spośród umieszczonych na liście kandydatów). Zastrzega się możliwość dokonania zmian w kwestii formuły wyboru kandydata w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.