Nabór wniosków w ramach Działania 2 "Poprawa dostępu do kultury i sztuki"

Dodano: 08 stycznia 2021

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nardowego jako operator programu "KULTURA" ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 2 "Poprawa dostępu do kultury i sztuki".

Głównym celem Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, którego dotyczy ogłaszany konkurs jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami. Ponadto Program przyczyni się do wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych. Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich jak: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna, jak również w innych wpisujących się w cele programu.
Każdy projekt będzie realizowany w partnerstwie z podmiotami sektora kultury z Państw Darczyńców: tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Dodatkowo, w projekty mogą być zaangażowane także inne instytucje z Polski. Bardzo istotne jest, aby realizowane projekty zawierały element wymiany kulturalnej, co pozwoli na realną współpracę pomiędzy instytucjami / organizacjami z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Projekty powinny angażować partnerów z Państw Darczyńców we wszystkie etapy realizacji projektu tj. planowania, realizacji i rozliczania, jak również uwzględniać jego rolę zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i organizacyjnym i finansowym.

Budżet konkursu to 4 941 177 EUR

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. „organizacjepoz arządowe aktywne na polu kultury”

Wnioski można składać do 22 stycznia 2021 roku godz. 16.00.

Więcej informacji na stronie: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/nabor-nr-2.php